Europe Tower

ОБЕКТ
Европа Тауър – Високоетажна сграда с офиси и апартаментен хотел, панорамен бар, панорамен салон, подземни гаражи и трафопост

ОПИСАНИЕ
Проектът на Европа Тауър София предвижда строителството на нова високоетажна сграда за офиси, апартхотел, панорамен бар и ресторант, подземен паркинг. Разположена е на парцел земя, който представлява част от предишния комплекс Балканкар, в квартал Красно село, София. Площта на парцела е 6,005 m² и представлява част от урбанизираната, застроена площ на бившия комплекс Балканкар (Средец). Високоетажната сграда (47 етажа), която се предвиждаше да бъде построена на мястото на тази индустриална зона щеше да включва застроена (партерен етаж) площ от 1,470 m² и обща площ на горните етажи, 43 етажа, от 64,000 m². Общата етажна площ на подземните нива щеше да включва 3 подземни нива и да обхваща приблизително 16,000 m². Общата етажна площ, включително подземните нива се равнява на 80,000 m², разпределена на 43 надземни нива, покрив и три подземни нива. Предвиждаше се и построяването на подземен паркинг за около 200 коли за трите подземни нива. Проектът за ЕВРОПА ТАУЪР СОФИЯ предвиждаше височина на сградата от 177,3 m. За Европа Тауър София е издадено първото разрешение за строеж за небостъргач в България.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Европа Тауър София ООД

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Технически контрол на проектите по части конструктивна и ПБЗ;
Оценяване съответствието на инвестиционните проекти в идейна и техническа фази в съответствие с чл. 142 (5) на ЗУТ;
Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ;
Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ;
Съгласувателни процедури и одобряване на инвестиционните проекти;
Заснемане и нанасяне в кадастъра на строежа от лицензирано лице съгласно ЗКИР.