ВЕП Св Никола

ОБЕКТ
Ветроенергиен парк “Св.Никола” 156 MW

ОПИСАНИЕ
Ветроенергийният парк с мощност 156 MW е най-големият в България и включва следните съоръжения: 52 бр. Ветроенергийни генератори Vestas V90, Р=3 MW (Всеки от генераторите има височина 105 m и е съставен от 34 броя стоманени секции); Кабелна мрежа СрН 33 kV и оптична мрежа; Повишаваща Подстанция “Света Никола” 33/110 kV, 2×100 MVA трансформатора; Въздушна линия 110 kV; Пътища и площадки.

Информация на сайта на EBRD: http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/esia/saint-nikola-wind-farm.html

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕЙ и ЕС Гео Енерджи ООД

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Технически контрол на проектите по части конструктивна;
Оценяване съответствието на инвестиционните проекти в идейна и техническа фази в съответствие с чл. 142 (5) на ЗУТ;
Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ;
Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ;
Съгласувателни процедури и одобряване на инвестиционните проекти;
Заснемане и нанасяне в кадастъра на строежа от лицензирано лице съгласно ЗКИР.