ВЛ 400 kV от п/ст “Марица изток” до п/ст “Бургас”

ОБЕКТ
Изграждане на ВЛ 400 kV от п/ст “Марица изток” до п/ст “Бургас” – ЛОТ 3

ОПИСАНИЕ
ВЛ 400 kV от п/ст “Марица изток” до п/ст “Бургас” с дължина на трасето 133.051 km, 418 СРС стълба, болтова конструкция с височина от 32 m до 52 m. Трасето на ВЛ преминава през териториите на Област Стара Загора, Област Хасково, Област Ямбол и Област Бургас.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕСО ЕАД

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания на строежите;
Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно техническите проекти и нормативните актове;
Проверка на количествените сметки, представени от Изпълнителя за извършените СМР и предаването им на Възложителя;
Изготвяне на доклади за напредъка;
Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР в съответствие със ЗООС и ЗУО;
Изготвяне на технически паспорт на строежа;
Съдействие на Възложителя за въвеждането на обекта в експлоатация.