Moдул 4

Управление и администриране на договорите на FIDIC

Участниците в този курс трябва да имат базови знания за Договорните условия на FIDIC от 1999 г. и желание да подобрят и развият уменията си да работят с договорите.

Обучението включва:

 1. Въведение в договорите на FIDIC
 2. Управление на поръчките. Тръжна документация за строителство и инженеринг.
 3. Начало на изпълнението на договора по FIDIC и ЗУТ
 4. Финансов контрол на договора за строителство и инженеринг
 5. Супервизия по FIDIC и ЗУТ
 6. Въвеждане в експлоатация по FIDIC и ЗУТ
 7. Период за съобщаване на дефекти по FIDIC и гаранционни срокове по ЗУТ и ЗЗД.
 8. Приключване на договора
 9. Прекъсване на работата. Прекратяване на договора
 10. Управление на искове и избягване на спорове

Фокус и придобити умения:

Целта на този курс е да се тренират участниците да управляват и администрират договорите, като следват процедурите на FIDIC. Участниците ще се научат как да изпълняват изискванията на FIDIC и ЗУТ за документиране на строителството, без дублиране на документите. Тe Ще разберат как на практика договорите на FIDIC може да се управляват и администрират, като се прилага интегрираната система за управление на качеството, околната среда и безопасността на компанията по стандартите ISO.

Участниците ще се обучават:

 • Да подготвят календар и процедури/инструкции за администрирането на договора;
 • Да пишат писма и уведомления;
 • Да пишат доклади и да водят и архивират записи;
 • Да ръководят срещи по проекта и да съставят и разпространяват протоколи;
 • Да попълват дневни форми;
 • Да съвместяват процедурите на ЗУТ за актове и протоколи по Наредба 3 на МРРБ с процедурите на FIDIC за управление на качеството;
 • Да подготвят, актуализират и следят Програмата по Клауза 8.3 и Графика за плащанията;
 • Да отчитат изпълнението освен по Програмата и по стандарта БДС ISO 21508:2018 Управление на постигнатата стойност (EVM) при управление на проекти и програми;
 • Да подготвят отчети и сертификати за плащане при договори с измерване и на твърди цени.
Част от нашите клиенти са: