Moдул 2

Управление на искове и превенция/разрешаване на спорове

Участниците в този курс трябва да имат базови знания за Договорните условия на FIDIC от 1999 г. и желание да подобрят и развият уменията си да работят с договорите.

Обучението включва:

 • Управление на риска – теория
 • Разпределение на риска с договорите на FIDIC
 • Причини за искове
 • Процедура за искове съгласно изданията на FIDIC от 1999 г. и 2017 г.
 • Срокове и ограничения
 • Въздействие на законодателството
 • Определяне правото на удължаване на срока и остойностяване на исковете
 • Доказателства/ записи
 • Обезщетение за забава по договор и по ЗЗД
 • Резерви в графика, техники за анализ на забавата
 • Съдебна и арбитражна практика
 • Кога разногласието се превръща в спор
 • Алтернативни методи за превенция и разрешаване на спорове
 • Комисия за разрешаване на споровете (КРС) – назначаване и процедури
 • Приятелско споразумение
 • Арбитраж

Фокус и придобити умения:

Целта на този курс е да се тренират участниците да пишат и оценяват искове, да постигат съгласие и да разрешават спорове, като следват процедурите на FIDIC.

Чрез решаване на практически казуси, участниците ще се обучават:

 • Да пишат уведомления за искове;
 • Да спазват процедурите и сроковете на FIDIC, като при спорове се възползват от съдебната и арбитражна практика;
 • Да анализират причините за изоставането от Програмата;
 • Да оценяват правото на удължаване на Срока за завършване и правото на компенсации във връзка с удължаването му;
 • Да остойностяват исковете с претенции за дължими компенсации и обезщетения;
 • Да готвят и проверяват доказателствата по исковете;
 • Да прилагат техники за превенция на споровете;
 • Да познават процедурите за многостепенно разрешаване на споровете.
Част от нашите клиенти са: