ТЕЦ Гълъбово

ОБЕКТ
ТЕЦ Гълъбово с мощност 2х300 MW

ОПИСАНИЕ
Договор по Сребърната книга на FIDIC. Проектирането, доставката, строителството и въвеждането в експлоатация на ТЕЦ с два блока по 300 MW всеки, включващ над 80 подобекта. Основни подобекти в обхвата на договора: Машинни зали – стоманени конструкции, покривни и стенни обшивки, довършителни работи; Изграждане на външни връзки; Сграда за главно ел. табло и управление; Строителство на сграда за електрофилтри; Сграда за сероочистка; Въглищно стопанство; Пречиствателна станция; Силози и сгради за пепелоотделяне и пепелоизвозване; Охладителна кула и помпена станция; Система за трансфер на течни горива; Спомагателни сгради; Доставка, монтаж и хидравлични изпитания на парни котли; Доставка, монтаж и изпитания на оборудване – кондензатори, съдове под налягане, електрофилтри, захранващи помпи и др.; Ел. инсталации, КИП и А.

Информация на сайта на EBRD: http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/maritza-east-i-power-company.html

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Ей И Ес – 3С Марица Изток 1 ЕООД

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Технически контрол на проекта по част конструктивна;
Оценяване на съответствието на инвестиционния проект в идейна и техническа фази;
Съгласувателни процедури и одобряване на инвестиционните проекти.
Строителен надзор на СМР съгласно ЗУТ;
Изготвяне на технически паспорти;