НКЖИ

ОБЕКТ
Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: Железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември

ОПИСАНИЕ
Железопътната линия София – Пловдив е част от Коридор ІV: Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена/Братислава – Гьор – Будапеща – Арад – Констанца /Крайова – София – Солун/ Пловдив – Истанбул и Коридор VІІІ: Дуръс /Вльора – Тирана – Скопие – София – Варна/Бургас и е важен елемент от Трансевропейската железопътна мрежа. Затова модернизацията на Железопътната линия София-Пловдив е сред приоритетите на Оперативна програма “Транспорт” 2007 – 2013 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ)

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Преглед на идейния проект и наличната документация и изготвяне на План за управление на риска и ПУК. Коригиране на 50% от идейния проект, поради необходимост от промяна на трасето на железопътната линия, продиктувано от ДОВОС и обществените обсъждания.
Изготвяне на програма за оптимизация на разходите.
Изготвяне на Стратегия за подготовка на проекта.
Изготвяне и окомплектоване на технически спецификации за избор на Изпълнители
Съгласуване на Техническите спецификации за проектиране и Доклада за безопасност с ИА “ЖА” и получаване на положително становище.
Координиране на договорите, свързани с подготовката на проекта.
Оказване на съдействие на ЗПП, при Възложителя в процеса на координация с външни за Възложителя органи и организации.
Извършване оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ.
Осъществяване на контрол на строителните продукти по чл. 169б, ал. 1 при извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект.
Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве на етапа на техническо проектиране.
Комплектоване и внасяне от името на Възложителя пълната документация за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект от компетентните органи.
Актуализация на Финансови анализи – Финансов план и АРП за проекта.
Изготвяне на документация за кандидатстване за финансиране реализацията на проекта.
Изготвяне на Стратегия за изпълнение на строителството в зависимост от възможностите за финансиране.