Къщата на равноденствието

ОБЕКТ
Къщата на равноденствието. Еднофамилна жилищна сграда, община Каварна

ОПИСАНИЕ
“Къщата на равноденствието” е втората пасивна сграда, която е реализирана по проект на варненския архитект Борислав Игнатов. Тя е разположена край Каварна и е място за съжителство в равновесие с природата. Сградата отговаря на изискванията по “Стандарт пасивна сграда” (Passivehaus/Passive House), разработен и въведен от Passivhaus Institut, Dr.Wolfgang Feist, Дармщат, Германия.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
МБС ПРОПЪРТИ ПХ ООД

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Оценяване съответствието на инвестиционните проекти в съответствие с чл. 142 (5) на ЗУТ;
Преглед на строителната документация, подготвена от строителя;
Оценка на съответствието на представената строителна документация и одобрените проекти с изпълненото строителство;
Подготовка и организиране подписване Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15);
Подпомагане при изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ;
Подпомагане заснемането и нанасянето в кадастъра на строежа от лицензирано лице съгласно ЗКИР;
Подпомагане при изготвяне на Окончателен доклад.