Касов център

ОБЕКТ
Касов център на БНБ, м. НПЗ Къро Изток, гр. София, р-н Младост;
Външно електрозахранване – Кабели СрН 10 kV, Трафопост (вграден) 2х1000 kV/10/0,4 kV

ОПИСАНИЕ
Нов касов център за нуждите на БНБ с осигурено високо ниво на сигурност. Обектът се състои от: основна сграда с подземен гараж; надземни паркинги за служители и клиенти; два входа и изхода с два Контролно пропускателни пункта (КПП).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Българската Народна Банка

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Текущ контрол и изготвяне на Оценка на съответствието на (ИППР) със съществените изисквания към строежите, съгласно т.1 до т.7 от ал.5 на чл.142 от ЗУТ;
Строителен надзор върху изпълнението на СМР.