Депо Харманли

ОБЕКТ
Сепарираща инсталация на битови отпадъци на регионалното депо за твърди битови отпадъци – гр. Харманли

ОПИСАНИЕ
Инсталацията за сепариране на твърди битови отпадъци на регионалното депо Харманли с годишен капацитет от 25 000 t.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Община Харманли

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Оценяване съответствието на инвестиционните проекти в съответствие с чл. 142 (5) на ЗУТ;
Упражняване на строителен надзор по чл. 168 от ЗУТ;
Инвеститорски контрол;
Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ;
Изготвяне на окончателен доклад и подготовка на документация за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.