Депо за неопасни отпадъци

ОБЕКТ
Транспорт и депониране пепепина и гипс от ЕЙ И ЕС 3С Марица Изток 1, Депо Дряново, Община Гълъбово

ОПИСАНИЕ
Новата топлоцентрала AES Марица Изток 1, работеща с лигнитни въглища ще произвежда приблизително 3,2 милиона тона електроенергия/годишно (1,75 милиона тона/годишно е отделяната пепел от лигнитните въглища в централата и 1,5 млн. тона дехидриран варовик, отделящ се към сероочистващите инсталации). Отработените остатъци се транспортират към депо Дряново на съхранение. Проектът включва проектиране, доставка и изграждане на система за управление на отпадъци, състоящата се от три основни елемента – транспортиране, съхранение и водоуправление и включва 40 подобекта.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Ей И Ес Марица Изток 1 ЕООД

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Технически контрол на проекта по част конструктивна;
Оценяване на съответствието на инвестиционния проект в идейна и техническа фази;
Строителен надзор на СМР съгласно ЗУТ;
Изготвяне на технически паспорти;
Съгласувателни процедури и одобряване на инвестиционния проект;
Окончателен доклад до ДНСК.