град Бургас

ОБЕКТ
Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за надграждане и модернизация на системата от бързи автобусни линии (BRT)

ОПИСАНИЕ
През 2008 г. град Бургас е избран за пилотен град в България за развитието на интегриран проект за обновяване и модернизиране на обществения транспорт. Проектът се реализира по операция 1.5 „Развитието на устойчив градски транспорт” в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) и има за цел модернизацията на всички аспекти на обществения транспорт на територията на града. Основната дейност е създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природо съобразни видове градски транспорт.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Община Бургас

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Анализ на настоящата ситуация, проучвания и актуализация на данни.
Анализ на транспортната схема и варианти за надграждане на Системата от Бързи автобусни линии.
Изготвяне на варианти за въвеждане на интелигентна система за управление на трафика и избор на предпочитан вариант.
Изготвяне на функционална спецификация за избрания вариант на интелигентна система за управление на трафика.
Изготвяне на предпроектни проучвания за надграждане на системата от Бързи автобусни линии и въвеждане на система за интелигентно управление на трафика в гр. Бургас.