Бизнес парк Варна

ОБЕКТ
Бизнес парк Варна – Многофункционална Сграда 1 и прилежащата й инфраструктура и площадкови мрежи, Офис сграда 8 и Многофункционална сграда 6 с площадкова инфраструктура, трафопост 2х1250 kVA/20/0,4 kV, Дизелгенератор 222, 8 kVA

ОПИСАНИЕ
Бизнес Парк Варна е разположен на площ от 67 430 m2 на входа на град Варна. Той е директно достъпен от магистрала Хемус, I-2 магистрала и улица Западна обиколна. Удобното местоположение позволява достигане на центъра на града или международно летище Варна.
Сграда 1 с РЗП: 14 269 m2. Сграда 6 с РЗП: 23 603 m2. Сграда 8 с РЗП: 22 799 m2.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Бизнес Парк Варна ЕАД

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Управление на проекта;
Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти; оказване помощ на клиента при съгласуване на проекта със съответните органи и издаване разрешение за строеж;
Строителен надзор на СМР в съответствие с българското законодателство;
Инвеститорски контрол, включително проверка на количествата вложени материали;
Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа съгласно Наредба №2;
Заснемане и нанасяне в кадастъра на строежа от лицензирано лице съгласно ЗКИР;
Изготвяне на технически паспорт на сградата и прилежащите части.
Инвеститорски контрол.