АКУО

ОБЕКТ
ВЕЦ Кокаляне, ВЕЦ Джерман, ВЕЦ Пасарел и ВЕЦ Яхиново

ОПИСАНИЕ
ВЕЦ Пасарел е едно от основните съоръжения за производство на електричество на Каскада “Искър”. Централата е оборудвана с 3 турбини тип Francis, два генератора с единична мощност 14 MW и 10,5 MW и един генератор с мощност 2,6 MW.
ВЕЦ Кокаляне е едно от основните съоръжения за производство на електричество на Каскада “Искър”. Централата е оборудвана с 2 турбини тип Francis и два генератора с единична мощност 11,2 MW и 10,5 MW.
ВЕЦ Джерман е водно електрическа централа, с водохващане на река Джерман. Централата е оборудвана с една турбина тип Pelton и един генератор с мощност 3,3 MW.
ВЕЦ Яхиново е разположена на напорен тръбопровод 2, снабдяващ яз. Дяково. Централата е оборудвана с една турбина тип Francis и един генератор с мощност 7,66 MW.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
АКУО ЕНЕРДЖИ ФРАНЦИЯ

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Технически доклад за дю дилиджънс, включващ:
Способността на централата да генерира очакваната мощност и енергия; Преглед на проекта, включително основното оборудване и съоръженията за свързване към преносната мрежа; Валидност на различни лицензи и разрешителни и условия, свързани с предоставянето им; Оценка на техническите изисквания, съдържащи се в разрешителните (по околна среда, използването на вода, свързване към мрежата и т.н.); Преглед на природните ресурси (хидроложки проучвания и потенциал) и изчисляване на трайностни криви и обезпечености (P50, P75, P90); Изготвяне на хидроложки доклад за ВЕЦ Пасарел, Кокаляне, Яхиново и Германеа; Преглед на геоложките условия; Преглед на Договорната рамка (всички по-големи поръчки – експлоатация и поддръжка, Договор за изкупуване на електроенергия, споразумение за търговия с електрическа енергия и т.н.); Преглед на финансовия модел и становище по основните допускания; Преглед на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околната среда; Оценката на производството включително обезпечености P50 (1 година и 10 години), P75 (1 година и 10 години), P90 (1 година и 10 години).