АЕЦ Козлодуй

ОБЕКТ
Проектиране и изграждане на “Цех за намаляване размерите и дезактивация на материали“

ОПИСАНИЕ
Цехa за намаляване размерите и дезактивация на материали (ЦНРДМ) е разположен в монолитна сграда, разделена на функционални зони, намираща се на площадката на АЕЦ Козлодуй. Сградата е със застроена площ 2 537 m2, разгъната застроена площ 3 039 m2.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ДП “Радиоактивни отпадъци”

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Упражняване на строителен надзор по чл. 168 от ЗУТ;
Съставяне на цялата отчетна, техническа и финансова документация на обекта;
Съставяне на отчетна документация за приемане в стойностно и качествено отношение на всички видове СМР;
Осъществяване функциите на координатор по безопасност и здраве;
Контрол по графика за изпълнение на СМР;
Изготвяне на технически паспорт на строежа.