СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

От 25 Март 2013 година ИКюИ Контрол внедри Интегрирана система за управление на качеството (ИСУК) EN ISO 9001:2008, управление на околната среда ISO 14001:2004 и здравословни и безопасни условия на труд OHSAS: 18001:2007. Интегрираната системата за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа на ИКюИ Контрол е създадена, внедрена и поддържана в съответствие с изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018 и с нея се цели. Тя съдържа ясен регламент за оценка и въздействие върху рисковете за бизнеса, здравето и безопасността при работа и околната среда, като определя изискванията за тяхното управление. Ръководството на организацията е поело ангажимента за непрекъснато подобряване на ефикасността на системата. Внедряването на изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, БДС EN ISO 31000:2011 и БДС EN ISO 45001:2018 под формата на ИСУК позволява на организацията да:

  • докаже своята способност непрекъснато да доставя услуги, съответстващи на изискванията на клиента и на приложимите изисквания на нормативните актове, създадени от законодателен или друг компетентен държавен орган;
  • подобри възможностите за повишаване удовлетвореността на клиента;
  • изгради мислене, насочено към риска и възможностите, свързани с нейния контекст и нейните цели;
  • осигурявава високоефективни услуги, в изпълнение на изискванията на клиентите и при зачитане на оправданите очаквания на заинтересованите страни;
  • улесни дейността по планирането, контрола, мониторинга, определяне на аспектите на околната среда, коригиращите действия, одита и прегледа от ръководството, за да се създаде убеденост, че политиката се провежда и ИСУК продължава да е подходяща;
  • се приспособява към променящите се обстоятелства.

Това е единствената действаща ИСУК в рамките на организацията, валидна за управлението на всички процеси, проекти и продукти/услуги.