ПОЛИТИКА

ИКюИ Контрол изпълнява следната Мисия: “Чрез консултантски услуги да подпомага своите клиенти успешно да развиват и въвеждат в експлоатация своите проекти в рамките на срока и бюджета, спазвайки принципите на устойчиво развитие”. Политиката на ИКюИ Контрол е за предоставяне на качествени услуги в подкрепа на нашата мисия, отговарящи на индивидуалните и колективни потребности на нашите клиенти, както и на обществото като цяло, като спазва всички изисквания на Ръководството за съответствие с антикорупционните практики на ABS, Кодекса за етично бизнес поведение на ABS и Етичния кодекс на ФИДИК.

Ние се ангажираме да работим последователно в съответствие приложимото законодателство и нормативна уредба в областта на здравето, безопасността при работа и опазване на околната среда и да предоставяме нашите услуги в съответствие с международните стандарти, разработени за избягване, намаляване или контролиране на увреждането на здравето, живота на хората и замърсяването на околната среда.

ИКюИ Контрол ООД е предмет на определени рискове, които оказват влияние върху способността ни да оперираме, да обслужваме нашите клиенти и да защитаваме активите. Те включват рискове за служителите, отговорност към други лица и рискове за собствеността. Контролът на тези рискове чрез официална програма е необходим за благоденствието на организацията и на всички в нея. Работата и услугите, които организацията осигурява, безопасността на работното място и други предимства зависят до голяма степен от способността ни да контролираме рисковете.

Ръководството има крайната отговорност да контролира рисковете. Контролът включва вземането на решения относно това кои рискове са приемливи и как да се адресират онези, които не са. Някои от решенията могат да се вземат само с участието на служителите, защото всеки от нас разбира рисковете, произтичащи от задачите, които изпълнява по-добре от всеки друг в организацията. Всеки от тях е отговорен за съобщаването на всички рискове, които е забелязал. Също така, всеки се насърчава да предложи начини, по които да можем да работим по-безопасно. Като ръководство се ангажираме с внимателното разглеждане на предложенията на всеки и с предприемането на подходящи действия за справяне с рисковете. Злополуки и/или други ситуации, свързани със загуби ще бъдат разследвани като част от усилията за управление на рисковете. Резултатите на всеки служител ще бъдат оценени отчасти според това, как той отговаря на тази политика.

РЪКОВОДСТВОТО Е СЪЗДАЛО УСЛОВИЯ ЗА СТРИКТНО СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИЯТА И Е ПРЕВЪРНАЛО НЕПРЕКЪСНАТОТО ПОДОБРЯВАНЕ НА ИСУК В ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ.