ЛИЦЕНЗИРАНЕ

В периода 1999-2003 г. ИКюИ Контрол ООД е единствената компания в България, лицензирана като супервайзор на атомни електроцентрали, когато се изискват отделни лицензи за различни видове проекти.

През 2000 година ИКюИ Контрол ООД беше оправомощено за упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството от Министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно чл.31, ал.1 от Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството (ПОФЗЛУНСНПС).

Дружеството е лицензирано през 2002 г. от Дирекцията за национален строителен контрол за упражняване на строителен надзор.

През 2005 г. ИКюИ Контрол ООД е лицензирано от Министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и да упражнява строителен надзор.